ﭼﮑﯿﺪه  
پیمانﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﻋﻤﻮم اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ راﺳﺘﺎ اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﻌ ﻬﺪاﺗﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ داده ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧـﺮخ ﭘﯿﻤـﺎن ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺖ ، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌ ﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤ ﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ، ﺷﺪه اﺳ ﺖ

ﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺟﻬ ﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﮐﺎر و ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ .در اﯾـﻦ
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ وﺟ ﻮد ﻗﻮاﻋﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺣﻘ ﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﻤﺎن 

مقدمتاشایان ذکر است این مقاله به قلم جناب اقای مهدی همتی بوده که درنسخه  شماره 113 ماهنامه مدرسه حقوق به چاپ رسیده است وجهت اشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان بامسایل حقوقی دراین سایت قرارداده شده است.

دعوی الزام به ثبت علامت تجاری

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه­ها یا اشخاص متمایز نماید. وفق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و

 

 

دعوی لغو حضانت

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس

 

دعوی صدور حکم رشد

رشد یعنی شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. برای خروج صغیر از حجر و اداره اموالش، تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است. صغیر پس از رسیدن به بلوغ(سن بلوغ در پسر

پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است) و اثبات رشد می­ تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت صدور حکم رشد

- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر پزشکی قانونی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- ساير دلايل و منضمات

توصیه می شودبمنظور طرح هرنوع دعوی ازدانش وتخصص وکیل مجرب بهره مندگردید.

 

 

                                                                                                                              www.rajabivakil.ir

 

دعوی ابطال وصیت­ نامه

وصيت­ کننده بايد اهليت و اجازه در تصرف اموال خود را داشته باشد. در صورتی که موصی وصیت دومی بر وصیت اول خود صادر کند وصيت اول باطل است. مورد وصیت بايد ماليت و منفعت عقلائي و قابليت نقل و انتقال داشته باشد

دعوی حجر

حجر به معنی عدم توانایی شخص در اداره امور خود یا منع شخص به حکم قانون می باشد. محجورین در قانون مدنی سه دسته اند: صغار، افراد غیر رشید و مجانین. قانونگذار در ایجاد ممنوعیت برای محجور اهدافی دارد از جمله

 

دعوی مطالبه خسارت

یکی از آثار قرارداد اجرای آن توسط متعهد است به طوری که اگر متعهد در انجام آن تأخیر کند، یا آن را انجام ندهد، ملزم است خسارت وارد بر متعهدله را جبران کند. در صورتی که مدت مقرر برای اجرای حکم تعهد منقضی شود یا

 

 

دعوی مطالبه نفقه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. نفقه زن در زمره­ی دیون

دعوی تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله) مال غیر منقول


بر حسب بند 3 قانون مدنی یکی از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شود، آن است که بایع را به تسلیم مبیع ملزم می­نماید. تسلیم یعنی قرار دادن مبیع در اختیار مشتری، به گونه ای که مشتری هر نوع تصرف و یا انتفاعی را نسبت

دعوی مطالبه وجه چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. طبق ماده یک قانون صدور چک به انواع مختلفی از جمله؛ چک عادی،چک تأیید شده، چک تضمین

 

دعوی اثبات شراکت


شخصی که مدعی شراکت است باید دلیل (سند یا قولنامه) یا بینه (گواهی دو شاهد) بیاورد و در غیر این صورت می­تواند منکر را قسم بدهد. اگر منکر شراکت بر عدم شراکت قسم بخورد شراکت ثابت نمی­شود ولی اگر قسم

دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق

از شرایط اساسی طلاق این است که مرد هنگام طلاق بالغ، عاقل و مختار باشد و زن در عادت زنانگی یا در حالت نفاس نبوده و نیز از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق بین زوجین نزدیکی روی نداده باشد. علاوه بر این زن یا

 

دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

 

گواهی عدم امکان سازش گواهی­ای است که، در صورت اختلاف بین زوجین دادگاه ابتدا به موضوع رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، به صدور آن حکم خواهد داد. حتی اگر طلاق با توافق طرفین

ن                                                 

 دعوی مطالبه وجه سفته

 

سفته سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی را درموعد معین یا عندالمطالبه یا در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. سفته باید علاوه بر امضاء يا مهر داراى تاريخ و متضمن

 

دعوی تغییر نام

افراد مجاز به انتخاب هر نامی هستند، مگر نام­هایی که ممنوعیت انتخاب آن­ها در قانون تصریح شده باشد. در صورتی که نام شخص از اسامی ممنوعه باشد، برای تغییر نام هیأت حل اختلاف ثبت صالح به رسیدگی خواهد بود ولی

دعوی مطالبه دیه

دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­شود. در قتل­های خطایی، شبه عمد و جرح شبه عمد، دیه تعلق می­گیرد. هنگامی که تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات به

 

 

 

دعوی اعسار از پرداخت مهریه

اعسار حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زائد بر دارائی اش باشد و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید. بنابراین هنگامی که شخص دارائی اش کفاف پرداخت مهریه را ندهد و یا به دلیل عدم

 

 

 

دعوی ابطال اجاره ­نامه

 

اجاره نیز مانند هر عقد دیگری باید شرایط اساسی صحت معاملات یعنی قصد طرفین و رضای آن­ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت را دارا باشد. همچنین مدت اجاره باید معین و عین

                                                                                                                                                    

دعوی اثبات مالکیت

اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات است. طبق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که

صفحه1 از2

درباره وکیل

مهدی رجبی وکیل پایه یک دادگستری.کارشناس ارشدحقوق خصوصی 


ایمیل :info@rajabivakil.ir

تماس با ما

اصفهان - ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی بین پیتزاسوران وگالری مبل سوین ساختمان384 طبقه 4شماره8

تلفن تماس : 03136631006

فکس :03136630954

همراه:09133086159

 

ساعت حضور در دفتر

شنبه تاچهارشنبه

18 الی 20

مراجعه با وقت قبلی

برای مشاهده نقشه کلیک کنید

تمامی حقوق این سایت محفوظ میباشد. طراحی و اجرا: ارتباط گستران پویا